MARKET RULES FOR EXHIBITORS Paasmark

Easter Market / Paasmark
9 March 2019 – 31 March 2019

1. KEURING VAN PRODUKTE:

I. Holiday Markets behou die reg voor om die kwaliteit, standaard en uniekheid van alle items vir uitstalling by die mark te bepaal.
II. Die doel van Holiday Markets is om kwaliteit, oorspronklikheid, eksklusiwiteit, professionaliteit en geen duplisering van produkte na te streef. Om seker te maak dat hierdie beginsels nagekom word, is die produkte onderhewig aan goedkeuring deur die organiseerders. Een of meer van dieselfde produk sal toegelaat word solank dit nie presies dieselde is nie.
III. Die produkte moet iets unieks en verkieslik handgemaak wees.
IV. SLEGS UITSTALLERS WAT KAN VERSEKER DAT HULLE GENOEG PRODUKTE VIR DIE DUUR VAN DIE MARK SAL HÊ, SAL OORWEEG WORD.

2. REGISTRASIE:

I. Aansoek vorms moet Holiday Markets bereik voor Vrydag 2 Februarie 2019 om jou uitstal ruimte/s te verseker.
II. ‘n Nie-terugbetaalbare uitstalruimte fooi van R1400-00-00 is betaalbaar per uitstalruimte
III. Uitstal ruimtes moet ten volle betaal wees teen Vrydag 2 Februarie 2019 om jou uitstal ruimte/s te verseker.
IV. Vooraadlyste “Stocklists” moet voor Vrydag 15 Februarie 2019 ingedien word om die organiseerders genoegsame tyd te gee om die staaf kodes te druk en die uitstallers genoegsame tyd het om hulle produkte te prys.

3. UITSTALRUIMTES:

i. Jy sal voorsien word van ‘n spasie van 1.8m x 0.75m groot. Jy mag jou eie uitstal toerusting gebruik (dit moet net binne die uitstal spasie pas) of jy kan van Holiday Markets se tafel en tafeldoek gebruik maak teen geen ekstra koste nie.
ii. UITSTAL RUIMTES KAN NIE GEBOEK OF GEKIES WORD NIE.
iii. DIE UITSTALLER SAL DIE TOEGEKENDE SPASIE AANVAAR.
iv. Uitstallers word versoek om hul eie uitstallings op te sit. (Uitpak).
v. Indien uitstallers nie self hulle goedere kan uitpak nie sal die reëlingskomitee uitstallers se goedere uit pak teen ‘n koste van R300 per uitstalruimte.
vi. Die reëlingskomitee sal die uitstal ruimtes onderhou tensy uitstallers vooraf reël dat hulle dit self wil doen. hoewel dit hulle nie sal kwalifiseer vir verminderde koste nie.
vii. INDIEN ‘N UITSTALLER NIE BESETTING VAN SY / HAAR UITSTAL RUIMTES NEEM TEEN DIE SLUITINGSTYD, VAN DIE UITPAK DATUM NIE, SAL DIE UITSTALLER DIE REG OP DIE RUIMTE VERBEUR EN KOM HIERMEE OOREEN DAT DIT HERTOEGEWYS KAN WORD EN ENIGE GELDE WAT BETAAL IS SAL VERBEUR WORD.
viii. Alle elektriese toestelle in gebruik tydens die duur van die mark, moet ten alle tye in ‘n goeie werkende toestand wees. Indien enige toestelle foutief is en steuringe of onderbrekings in die kragtoevoer, of ongerief vir ander Uitstallers op enige wyse veroorsaak, sal die foutiewe toerusting verwyder word deur die organiseerders en die Uitstaller aanspreeklik gehou word vir enige verliese daardeur gely.

4. STAAFKODES:

I. Die Staafkode etikette sal op die uitstaller se koste gepos word na die adres soos aangedui op jou Vooraaad lys (Stock list) , of kan afgehaal word deur die uitstallers by ‘n punt of plek soos gereël deur Holiday Markets
II. Unique barcodes will be allocated to each product using our own bar code numbering system.
III. Unieke Staafkodes sal aan elke produk toegeken word met behulp van ons eie Staafkodenommeringstelsel
IV. Die eerste 1300 Staafkode etikette (20 velle van 65 etikette) is ingesluit in die registrasiefooi. Bykomende Staafkode etikette kan voorsien word teen ‘n koste van R0.07 per Staafkode etikette. Hierdie koste sal afgetrek word van die geld verskuldig aan jou.
V. ALLE PRODUKTE MOET TEN ALLE TYE AAN DIE MARK GELEWER WORD MET STAAFKODES REEDS DEUR DIE UITSTALLER AANGEHEG. GEEN PERSONEEL VAN HOLIDAY MARKETS SAL ENIGE STAFIE KODES HEG AAN PRODUKTE.
VI. GEEN PRODUKTE MET ANDER MARKTE SE STAAF KODES SAL AANVAAR WORD NIE. (Jy kry nie Pick &Pay gemerkte produkte in Shoprite/Checkers nie.)
VII. HOLIDAY MARKETS AANVAAR GEEN AANSPREEKLIKHEID VIR PRODUKTE WAT MET DIE VERKEERDE STAAF KODES GEMERK IS NIE.
VIII. UITSTALLERS MOET VERSEKER DAT HULLE STAAF KODES BEHOORLIK VAS IS EN NIE MAKLIK VERWYDER OF OMGERUIL KAN WORD NIE.
IX. Bykomende Staafkode etikette kan ook verskaf word tydens die mark indien nodig.

5. PRODUKTEBESTUUR:

i. Maak seker dat jy voldoende voorraad het om te verseker dat jou stalletjie altyd vol en interressant lyk. Ekstra voorraad kan gestoor word onder jou tafel en ons vloer personeel sal jou tafel aanvul soos jou produkte verkoop. Gaan asseblief jou daaglikse verkope verslag na om jou voorraad volume te handhaaf. Holiday Markets se vloer personeel sal geen voorraad opnames doen nie.
ii. Jy moet egter nog produkte beskikbaar hê wat gelewer kan word op kort kennisgewing wanneer ons u in kennis stel dat jou voorraad laag is.
iii. Indien die vooraad vlak laag raak op jou uitstal ruimte en jy voorsien nie nuwe vooraad nie mag jou uitstal ruimte aan iemand anders geallokeer word en jy verbeur alle gelde alreeds betaal..
iv. Daar sal daagliks ‘n staat van jou progresiewe verkope gestuur word na die e-posadres wat op jou aansoekvorm verskaf is.
v. Uitstallers moet hul eie stalletjie oppak op die datum en tyd verskaf.
Uitstallers wat nie persoonlik hul produkte kan oppak en verwyder van die mark op die oppak datum nie, moet reëlings met die organiseerders tref om hul produkte op te pak teen ‘n koste van R300 per uitstalruimte.
vi. Uitstallers moet persoonlik met hul koerier reël om die oorblywende produkte by die mark te kom haal op die oppak datum. (Vir die rekening van die uitstaller). Die adres vir aflewering en oplaai van vooraad deur jou koerier maatskapy is Kamassiestraat 84 (H/V Kamassiestraat en Onderboslaan) Hartenbos.
vii. Holiday Markets sal nie namens die uitstaller reelings maak met hulle koeriier dienste nie. Dit is die uitstaller se persoonlike verantwoordelikheid om by hulle koerrier te hoor of hulle produkte op gelaai is. Produkte moet op die oppak datum verwyder word.
viii. Juweliersware Uitstallers: Jy word versoek om self julle uitstal ruimtes op te rig, in stand te hou en aandag te gee aan jou uitstalling te alle tye. Jy sal ‘n duplikaat faktuur boekie gebruik. Staafkode etikette vir die waarde van die aankope moet aan die oorspronklike faktuur geheg word, wat dan by die betaalpunte geskandeer en betaal word. Die oorspronklike faktuur sal by die kasregister gehou word. Die koper sal dan die kasregisterstrokie toon aan die juwelier om hul goedere in besit te neem.
ix. GEEN VERWYDERING OF OPPAK VOOR OF OP DIE LAASTE DAG VAN DIE MARK NIE. Daar is ‘n boete van R1700-00 indien jy voor die datum en tyd van die oppak datum oppak. Die gelde sal verhaal word van die gelde verskuldig aan die uitstaller.

6. HOE WORD DIE MARK BEDRYF:

i. Daar sal slegs een ingang en een uitgang wees.
ii. Die betaalpunte sal by die uitgang wees.
iii. Alle verkope word by die betaalpunte geskandeer en outomaties toegeken aan die spesifieke uitstaller.
iv. ‘n Prorogesiewe verkoops verslag sal daagliks per e-pos aan die einde van besigheidsure aan al die uitstallers gestuur word na die e pos adres wat op die aansoek vorm verskaf is.

7. FINANSIES:

i. R1400-00 per uitstalruimte is betaalbaar met goedkeuring van u aansoek.
ii. ‘n Nie onderhandelbaar kommissie van 20% op jou totale verkope sal gehef word.
iii. Dit word aanbeveel dat jou produkte so geprys word dat dit die kommissie insluit.
iv. Alle betalings sal gedoen word by betaalpunte by die uitgang. Uitstallers sal nie betaling ontvang nie.
v. Uitstallers sal nie later as twee weke na die laaste dag van die mark nie deur bank oordrag of kontant betaal word,. Geen navrae sal hanteer kan word voor 30 Maart 2019 nie.
vi. GEEN GELDE SAL UITBETAAL WORD TYDENS DIE DUUR VAN DIE MARK NIE.
vii. Die organiseerders en Holiday Markets tree slegs op as fasiliteerder en is nie verantwoordelik vir enige belasting verpligtinge aan die kant van die uitstaller nie.

8. SEKURITEIT EN VEILIGHEID:

i. Holiday Markets neem geen versekering uit namens die uitstallers nie en elke uitstaller word aangeraai om te verseker dat hulle behoorlik verseker is vir die duur van die mark.
ii. Sekuriteit sluit ‘n alarmstelsel met gewapende reaksie, sekuriteitswagte met gewone klere sal rondbeweeg.
iii. Uitstallers vertoon hul produkte op eie risiko. Die Holiday Markets organiseerders word gevrywaar teen enige eise wat veroorsaak word deur beserings, diefstal, tekorte of skade.

9. KONTRAKBREUK VAN REËLS VIR UITSTALLERS

i. In die geval van ‘n oortreding van enige van die voorwaardes van die REËLS VIR UITSTALLERS kan die organiseerders die bespreking kanselleer en / of die uitstaller moet die mark verlaat. Holiday Markets sal in die geval alle gelde reeds deur die Uitstaller betaal, en enige verdere gelde van die Uitstaller soos hierin bepaal, hou.

10. DIE AANVAARDING VAN REËLS VIR UITSTALLERS

i. Uitstallers is gebind deur al die reëls en regulasies deur die organiseerders voorgeskryf soos weerspieël in hierdie REËLS VIR UITSTALLERS.
ii. THIS FORM IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH.

 

 

ENQUIRIES: NAVRAE:

• Louis +27 74 647 4777
E-mail louis@holidaymarkets.co.za
• Judith +27 72 042 4255
E-mail judith@holidaymarkets.co.za
• Fax 086 540 5037