INTRODUCTION

INLEIDING:
  • Dit is ‘n unieke geleentheid vir kuns en handwerkers van regoor Suid-Afrika om hul handgemaakte produkte in Hartenbos aan die plaaslike mense en vakansiegangers in ‘n tent ten toon te stel.
  • U produkte is almal onder een dak en is nie blootgestel aan die elemente van die natuur nie. Daar is een betaalarea (met 4 betaalpunte). Dit is baie handig vir die koper om op een punt te betaal, hulle hoef nie by verskeie stalletjies te betaal nie
  • Daar is 2 uitstal opsies beskikbaar
  1. Jy bring en pak self uit
  2. Jy stuur jou produkte met jou koerier en ons pak dit uit.
  • U sal voorsien word van ‘n uitstal spasie van 1800 mm X 750 mm. U kan kies om u eie uitstalmateriaal te gebruik (wat in die uitstallingsarea moet pas) of om die tafel en tafeldoek wat deur Holiday Markets verskaf word te gebruik, teen geen ekstra koste nie.
  • Bykomende voorraad kan onder u tafel gestoor word.
  • Personeel, in diens van Holiday Markets, sal voorraad op u tafel uitpak, wanneer voorraad min raak. Dit is u verantwoordelikheid om te verseker dat daar genoeg voorraad beskikbaar het vir die duur van die mark om te tafel ten alle tye vol vooraad te hou.
  • U sal daagliks ‘n progressiewe verkoop staat ontvang.
  • Daar sal een ingang en een uitgang wees.
  • Alle verkope sal geskandeer word en outomaties aan die spesifieke stalletjiehouer toegeken word.
  • ‘n Registrasiefooi van R1400-00 is betaalbaar per uitstal spasie met die goedkeuring van u aansoek.
  • ‘n Nie-onderhandelbare kommissie van 20% op u totale verkope sal gehef word.
  • Die organiseerders en Holiday Markets tree slegs op as fasiliteerder en is nie verantwoordelik vir enige belastingverpligtinge van die uitstaller nie.
  • Jy hoef nie op die mark teenwoordig te wees nie. Koerier u produkte aan ons as u nie in die Hartenbos-omgewing woon nie en ons sal al die bemarking vir u doen.

 

AANSOEKPROSEDURE:
 1. Stuur duidelike foto’s van die produkte wat jy op die mark wil verkoop om goedgekeur te word. Dit is nie nodig om ‘n foto van elke produk te stuur nie. (‘n Duidelike groepfoto sal doen.) Dit is om duplisering van produkte te probeer voorkom.
 2. Ons sal vir jou ‘n Aansoekvorm, Vooraadlys en Reëls en Regulasies stuur sodra jy goedgekeur is.
 3. Voltooi asseblief die Aansoekvorm en Vooraadlys volledig en in die formaat as wat ons dit aan u gestuur het.
 4. Lees en maak jou vertroud met die “Reëls en Regulasies”.
 5. E-pos of faks die Aansoekvorm en Vooraadlys terug na ons.
 6. Deponeer die uitstaller se fooi om jou uitstal ruimte te verseker. Die bankbesonderhede op die Aansoekvorm.
 7. Faks of e-pos bewys van betaling.

 

LOKAAL:
 • Hoek van Onderboslaan en Kamassiestraat. Hartenbos.

 

AGENDA:

Uitstallers pak uit      –        7 Maart – 8 Maart                                                               –    08:00 tot 17:00
Markdatums              –       9 Maat 2019 – 31 Maart 2019                                          –     09:00 tot 18:00
Oppak                        –       1 – 2 April                                                                              –     08:30 tot 17:00

 

NAVRAE:

Louis      +27 74 647 4777
Judith    +27 72 042 4255
E-pos      info@holidaymarkets.co.za
Faks       086 540 5037

 

 

INTRODUCTION:
  • This is a unique opportunity for arts and crafters from all over South Africa to expose their hand made products in Hartenbos to the local people and holiday makers in a marquee tent.
  • All crafters products are under one roof and not exposed to the elements of nature. There will be one pay area (with 4 pay points). It is very convenient for the shopper to pay at one point, no need to pay at several stalls.
  • There are two options to exhibit your goods….
  1. You bring your products and unpack yourself
  2. You can courier your products to us at your own cost and we will unpack and display it for you.
  • You will be provided with a space of 1800 mm X 750 mm. You can choose to use your own exhibit material (which must fit in the exhibit area) or to make use of the table and table cloth provided by Holiday Markets at no extra cost.
  • Additional stock can be stored under your table.
  • Staff, employed by Holiday Markets, will pack out stock on your table as stock runs short. It is your responsibility to ensure that you have enough stock available for the duration of the market.
  • No need for you to be present at the market. Holiday Markets will do all the marketing for you.
  • You will daily receive a progressive sales statement.
  • All sales will be scanned and automatically allocated to the specific stall holder.
  • A registration fee of R1400-00 is payable per display space upon approval of your application.
  • A non-negotiable commission of 20% on your total sales will be charged.
  • The organizers and Holiday Markets act only as the facilitator and are not responsible for any tax obligations on the part of the exhibitor.

 

APPLICATION PROCEDURE:
  1. Send clear pictures of the products you wish to sell at the market to be approved. No need to send a picture of each product. (A clear group picture will do.) This is to prevent duplication of products.
  2. We will then send you an Application form, Stocklist form and Rules and Regulations form once you have been approved.
  3. Please complete the Application form and Stocklist in full and in the same format as we have sent it to you.
  4. Read and understand the “Rules and Regulations.”
  5. Email or fax the Application form and Stocklist form back to us.
  6. Deposit the exhibitor’s fee to secure your stand. Find bank details on Application form. Use your name as reference.
  7. Fax or email prove of payment to Holiday Markets.

 

VENUE:
 • Corner of Onderbos Avenue and Kamassie Street. Hartenbos.

 

PROGRAME:
 • Exhibitors unpack           –        7 – 8 March                                                       –       08:00 till 17:00 
 • Market dates                    –       9 – 31 March                                                      –      09:00 till 18:00
 • Packing-up                       –       1 – 2 April                                                          –      08:30 till 17:00

 

ENQUIRIES:

Louis                             +27 74 647 4777
Judith                           +27 72 042 4255
E-mail                           info@holidaymarkets.co.za
Fax                                086 540 5037